ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-Аудитын нээлтийг хийв.


2019.09.20-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.09.19-нд аймгийн 27 сумын төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, санхүү албаны дарга, нягтлан бодогч, татварын байцаагч, нийгмийн даатгалын байцаагч, байгаль орчны байцаагч, газрын даамал нарыг байлцуулан аудитын нээлтийг онлайнаар хийв.  

Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын газрын аудитын менежер О.Амаржаргал “Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт” /Орон нутаг/ аудитын зорилго, аудитад хамрагдах байгууллагуудыг танилцуулж,  аудитын явцад шаардагдах баримт материал, мэдээ судалгааг хурдан шуурхай, үнэн зөв гарган ирүүлэх талаар мэдээлэл өгөв.

Мөн ахлах аудитор Т.Майцэцэг 2019 оны санхүүгийн аудитын завсрын аудит буюу төлөвлөлтийн үе шатанд хийгдэх ажил, анхаарах асуудлын талаар танилцуулав.