ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-09-17 Нийслэл

НТАГ-аас нийслэл, дүүрэг дэх цагдаагийн байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилт болон аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил, цаашид анхаарах асуудлын талаар уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж, завсрын аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтэд НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар, санхүүгийн аудитын хэлтсийн дарга Ц.Бат-Өлзий, аудитын менежер А.Цогбаяр, аудиторууд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж, санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч, цагдаагийн ахмад Л.Батсүрэн, 9 дүүргийн цагдаагийн газрын дарга, ахлах нягтлан бодогч нар оролцлоо.

ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2019-09-16 Нийслэл

МУЕА-ын 2019 оны А/60 дугаар тушаалын дагуу НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитораас баталсан нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, оролцоот байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны СТА-ын нээлтийг хийлээ.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-09-12 Нийслэл

2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр НТАГ дээр “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2019-09-11 Нийслэл

Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд МУЕА-ын 2019 оны А/03 тушаалыг үндэслэн баталсан НТАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн 2015-2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2019-09-06 Нийслэл

Саналын урилга хүргүүлэх тухай НТАГ-аас 2019 оны 07 дүгээр сарын 23-ны өдөр зарласан НТАГ/2019/02 дугаартай “2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах” ажлыг гүйцэтгэхээр ирүүлсэн зөвлөх үйлчилгээний мэдүүлгийг хянаж үзээд, хавсралтад дурдсан байгууллагыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгө, бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.7, 36.8 дэх хэсэгт заасны дагуу хураангуй жагсаалтад оруулсан тул саналын урилгыг хүргүүлж байна.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн 2019 оны ажлын явцын талаар

2019-09-02 Нийслэл

Тус хэлтэс нь 2019 оны ажлын төлөвлөгөөнд туссан “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитыг тус тус гүйцэтгэсэн. Мөн өмнөх оноос дамжин гүйцэтгэсэн “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал, түүний үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитыг дуусгаж, нийслэлийн удирдлагад танилцуулсан.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭЭЛЭЛ

2019-08-30 Нийслэл

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9, МУЕА-ын 2019 оны А/60 тушаал, НТАГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нийслэл, дүүргийн төсвийн байгууллагууд болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийх завсрын аудитыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-наас эхлүүлэхээр аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулах ажил хийгдэж байна.