НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: МЭДЭЭЛЭЛ


Төрийн аудитын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын сэдвүүдээ УИХ-ын Төсвийн байнгын хороогоор батлуулж, хэрэгжүүлдэг.

МУЕА-ын А/100 тушаалаар батлагдсан НТАГ-аас 2020 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу санхүүгийн тайлангийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхлээд байна. Иймд 2020 оны эхний хагас жилд Нийслэл, дүүргийн төсвийн байгууллага болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжид хийх аудитын сэдвүүдийг танилцуулж байна.

 

Аудитын сэдэв

Аудит хийх хугацаа

Аудитын төрөл

Эхлэх

Дуусах

1

Төсвийн шууд захирагчдын 2019 оны санхүүгийн тайланд 

2020.01.02 

2020.02.25

Санхүүгийн тайлангийн аудит

2

Төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн оролцоот хуулийн этгээдүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд

2020.02.15

2020.03.15

3

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2019 оны санхүүгийн тайланд

2020.03.05

2020.03.25

4

Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд

2020.04.01

2020.04.25

5

Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг /ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар/

2020.01.02

2020.04.20

Гүйцэтгэлийн аудит

6

Нийслэлийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг 

2020.01.02

2020.05.01

7

Дүүргийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг

2020.01.02

2020.05.01

8

Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн /ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар/

2020.01.02

2020.05.01

9

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт /ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар/

2020.02.01

2020.05.08

Нийцлийн аудит

 

Аудитын сэдвүүдийг ил тод танилцуулж байгаа нь үйлчлүүлэгч байгууллагуудын бэлэн байдлыг урьдчилан хангах, үйл ажиллагаанд нь ачаалал үүсгэхгүй байх, аудитууд  хугацааны хувьд зэрэг гүйцэтгэж байгааг Нийслэл, дүүргийн байгууллагуудад мэдэгдэх зорилготой.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР