НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ


Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.7 дахь хэсэгт заасны дагуу нам, эвслээс ирүүлэх хандивын тайлан хүлээн авах материалын бүрдүүлбэр:

  1. Намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;
  1. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/47 дугаар тушаалаар “Нам, эвслээс ирүүлсэн хандивын тайланг хянан баталгаажуулж, дүгнэлт гаргах заавар”-ын МАЯГТ  1, 2-ын дагуу бэлтгэсэн хандивын тайлан;
  1. Нам, эвсэлд нэгдэн орсон намуудын 2019 оны санхүүгийн жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан болон хандивын дансны банкны баталгаажуулсан  хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/;
  1. Нам, эвсэлд нэгдэн орсон намуудын хандивын дансны 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ээс 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгосон харилцагч банкны баталгаажуулсан хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/.

Дээрх материалуудыг нотлох баримтын шаардлага хангасан /гарын үсгийн бүрдэл, хуулбар материалуудыг хуудас нэг бүр дээр тэмдэг дарж баталгаажуулсан, хуудсыг бүрэн дугаарласан/ байдлаар НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР / Соёлын төв өргөө “Г“ корпус 5 давхар 519/-т хаяглан 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17.30 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

Улс төрийн нам, эвсэлд хүргүүлсэн албан бичгийг энд дарж үзнэ үү.

            Жич: Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1012 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн МАЯГТ 1,2-ын дагуу бэлтгэсэн хандивын тайланг файлаар lkhagvasuren@audit.gov.mn цахим хаягаар илгээнэ үү.

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР