НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД


Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5-д “...бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх”-ийг хянаж дүгнэлт гаргах аудитын бэлтгэл ханган ажиллаж байна.

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “ ...бие даан нэр дэвшигч нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ.” гэж заасан.

Бие даан нэр дэвшигчээс мөрийн хөтөлбөр ирүүлэх хугацаа 07 дугаар сарын 24-ний өдрөөр дуусгавар болно.

Мөрийн хөтөлбөрийг  Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт /Соёлын төв өргөө Г корпус 427 тоот/ хүлээн авна.

Холбогдох мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

(Холбоо барих утас 31-55-78 Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар. Нийцлийн аудитын хэлтэс)