НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН ТУХАЙ

2020-09-07 Нийслэл

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д заасан хугацаанд нийт 60 бие даан нэр дэвшигч сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө хянуулж, дүгнэлт гаргуулахаар Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлснийг хүлээн авлаа.

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭЖ АВСАН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2020-07-03 Нийслэл

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.7-д орон нутгийн хурлын сонгуульд оролцох нам, эвсэл сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайландаа дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ гэж заасан. Нам, эвсэл нь мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайланд дүгнэлт гаргуулахаар 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө төрийн аудитын орон нутаг дах салбар байгууллагад хүргүүлсэн байхаар заасны дагуу нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох 16 нам, 1 эвсэл хуулийн хугацаанд мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайлангаа Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүллээ.

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-03 Нийслэл

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5-д “...бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх”-ийг хянаж дүгнэлт гаргах аудитын бэлтгэл ханган ажиллаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭГ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

2020-06-30 Нийслэл

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭГ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

2020-06-30 Нийслэл

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН АНХААРАЛД

2020-06-12 Нийслэл

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5-д заасан “Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх”-ийг хянаж дүгнэлт гаргах аудитын бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ.” гэж заасан. Нам эвслээс мөрийн хөтөлбөр ирүүлэх хугацаа 06 дугаар сарын 24-ний өдрөөр дуусгавар болно. Мөрийн хөтөлбөрийг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт /Соёлын төв өргөө Г корпус 519 тоот/ хүлээн авна. Холбогдох мэдээллийг энд дарж үзнэ үү Холбоо барих утас 31-55-78 НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

2020-06-08 Нийслэл

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.7 дахь хэсэгт заасны дагуу нам, эвслээс ирүүлэх хандивын тайлан хүлээн авах материалын бүрдүүлбэр: 1.Намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар; 2.Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/47 дугаар тушаалаар “Нам, эвслээс ирүүлсэн хандивын тайланг хянан баталгаажуулж, дүгнэлт гаргах заавар”-ын МАЯГТ 1, 2-ын дагуу бэлтгэсэн хандивын тайлан; 3.Нам, эвсэлд нэгдэн орсон намуудын 2019 оны санхүүгийн жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан болон хандивын дансны банкны баталгаажуулсан хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/; 4.Нам, эвсэлд нэгдэн орсон намуудын хандивын дансны 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ээс 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгосон харилцагч банкны баталгаажуулсан хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/. Дээрх материалуудыг нотлох баримтын шаардлага хангасан /гарын үсгийн бүрдэл, хуулбар материалуудыг хуудас нэг бүр дээр тэмдэг дарж баталгаажуулсан, хуудсыг бүрэн дугаарласан/ байдлаар НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР / Соёлын төв өргөө “Г“ корпус 5 давхар 519/-т хаяглан 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17.30 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.